Värdering

I olika situationer behövs det i bland en värdering av din gård. Det kan vara frågan om belåning vid t.ex. tillköp eller investering, generationsskifte, intrångsärende, naturreservat eller ledningsgator.

Beroende på situationen finns olika typer av värderingar, t.ex. marknadsvärde, avkastningsvärde eller netto värde av gården efter latenta skatter. För att ge Dig rätt värdering av gården vid rätt tillfälle är det viktigt att vi vet vilket syfte värderingen har och vad den skall användas till.